Biểu thức điều kiện if else rút gọn trong Php

Biểu thức điều kiện if else rút gọn giúp chúng ta viết câu lệnh điều kiện trong Php một cách ngắn gọn dễ hiểu.

Cú pháp viết if else rút gọn

$var = BTĐK?Giá trị 1: Giá trị 2

Trong đó

  • $var: biến nhận giá trị biểu thức
  • BTKĐ: biểu thức điều kiện

Hoạt động

  • Nếu BTĐK trả về TRUE thì $var = Giá trị 1
  • Ngược lại $var = Giá trị 2

Ví dụ 1: Kiểm tra quyền Admin

$is_admin = ($user['permissions'] == 'admin') ? true : false;

Biến $is_admin là biến nhận giá trị TRUE nếu người dùng có quyền admin, ngược lại nhận giá trị FALSE

Ví dụ 2: In lời chào mừng người dùng khi đăng nhập

echo 'Welcome '.($user['is_logged_in'] ? $user['first_name'] : 'Guest').'!';

Ví dụ 3: Điều hướng người dùng trong hệ thống

header('Location: '.($valid_login ? '/members/index.php' : 'login.php'));

Trong đó: $valid_login nhận giá trị true nếu người dùng login, ngược lại mang giá trị false

Luồng xử lý:

  • Nếu người dùng login trả về trang member có đường dẫn '/member/index.php'
  • Ngược lại trả người dùng về trang login có đường dẫn 'login.php'

Kết luận

  • Biểu thức điều khiển rút gọn viết gọn gàng đơn giản
  • Được sử dụng nhiều trong việc xử lý xuất và gán dữ liệu

Url Link

http://hocweb123.com/bieu-thuc-dieu-kien-if-else-rut-gon-trong-php.html

Biểu thức điều kiện if else rút gọn trong Php