Làm thế nào để có công việc lập trình web chỉ sau 90 ngày học tại nhà? BẤM VÀO ĐÂY XEM MIỄN PHÍ

Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Yêu cầu dữ liệu và thông báo lỗi trong validation form php

MỤC ĐÍCH

 • Đảm bảo hệ thống lấy thông tin của những trường bắt buộc
 • Chỉ dẫn người dùng hoàn thành quá trình nhập liệu qua các thông báo

HÀM HỖ TRỢ

 • Isset()
 • Empty()
 • Is_numberic()
 • ...

THUẬT TOÁN ĐẶT CỜ HIỆU

Bước 1: Phất cờ

 • Đây là bước thiết lập các giá trị khởi động cho biến (cờ) thường dùng để kiểm tra tình trạng lỗi của hệ thống.
 • Biến lưu lỗi thường mang giá trị là 0, hoặc mảng rỗng
<?php
// Khởi tạo biến lưu lỗi có giá trị 0 ó không có lỗi
$error = 0;
// Khởi tạo mảng lưu lỗi là mảng rỗng ó không có lỗi
$error = array();
?>

Bước 2: Hạ cờ

 • Hạ cờ khi xảy ra trường hợp phủ định với giả thiết bài toán
 • Biến lưu lỗi được cập nhật giá trị 1 cho biến hoặc cập nhật thêm giá trị cho mảng lưu lỗi

Bước 3: Kết luận

 • Là bước kiểm tra và đưa ra kết luận về tình trạng lỗi thông qua giá trị của cờ
 • Giúp hệ thống xử lý theo các tình huống khác nhau

- Nếu cờ vẫn phất => Hệ thống không có lỗi => Xử lý

- Nếu cờ hạ => Hệ thống xãy ra lỗi => Thông báo người dùng

<?php
// Trường hợp biến
if($error == 0){
  //Xử lý khi không có lỗi
}else{
  //Thông báo lỗi người dùng
}
// Trường hợp mảng
if(empty($error)){
  //Xử lý khi không có lỗi
}else{
  //Thông báo lỗi người dùng
}
?>

THỰC HÀNH FORM ĐĂNG NHẬP

 • Áp dụng phương pháp cờ hiệu để lưu và báo lỗi cho người dùng
 • Giúp người dùng hoàn thiện nhập thông tin

 

Url Link

http://hocweb123.com/yeu-cau-du-lieu-va-thong-bao-loi-trong-validation-form-php.html

Yêu cầu dữ liệu và thông báo lỗi trong validation form php