Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Yêu cầu dữ liệu và thông báo lỗi trong validation form php

MỤC ĐÍCH

 • Đảm bảo hệ thống lấy thông tin của những trường bắt buộc
 • Chỉ dẫn người dùng hoàn thành quá trình nhập liệu qua các thông báo

HÀM HỖ TRỢ

 • Isset()
 • Empty()
 • Is_numberic()
 • ...

THUẬT TOÁN ĐẶT CỜ HIỆU

Bước 1: Phất cờ

 • Đây là bước thiết lập các giá trị khởi động cho biến (cờ) thường dùng để kiểm tra tình trạng lỗi của hệ thống.
 • Biến lưu lỗi thường mang giá trị là 0, hoặc mảng rỗng
<?php
// Khởi tạo biến lưu lỗi có giá trị 0 ó không có lỗi
$error = 0;
// Khởi tạo mảng lưu lỗi là mảng rỗng ó không có lỗi
$error = array();
?>

Bước 2: Hạ cờ

 • Hạ cờ khi xảy ra trường hợp phủ định với giả thiết bài toán
 • Biến lưu lỗi được cập nhật giá trị 1 cho biến hoặc cập nhật thêm giá trị cho mảng lưu lỗi

Bước 3: Kết luận

 • Là bước kiểm tra và đưa ra kết luận về tình trạng lỗi thông qua giá trị của cờ
 • Giúp hệ thống xử lý theo các tình huống khác nhau

- Nếu cờ vẫn phất => Hệ thống không có lỗi => Xử lý

- Nếu cờ hạ => Hệ thống xãy ra lỗi => Thông báo người dùng

<?php
// Trường hợp biến
if($error == 0){
  //Xử lý khi không có lỗi
}else{
  //Thông báo lỗi người dùng
}
// Trường hợp mảng
if(empty($error)){
  //Xử lý khi không có lỗi
}else{
  //Thông báo lỗi người dùng
}
?>

THỰC HÀNH FORM ĐĂNG NHẬP

 • Áp dụng phương pháp cờ hiệu để lưu và báo lỗi cho người dùng
 • Giúp người dùng hoàn thiện nhập thông tin

 

Url Link

http://hocweb123.com/yeu-cau-du-lieu-va-thong-bao-loi-trong-validation-form-php.html

Yêu cầu dữ liệu và thông báo lỗi trong validation form php