Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Xuất dữ liệu bằng echo và print_r trong ứng dụng php

XUẤT DỮ LIỆU ECHO

Echo là câu lệnh được dùng xuất dữ liệu đơn,  thường xuất hiện để đẩy dữ liệu sau khi xử lý lên tài liệu HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
      <h1>Tính tổng trong php</h1>
      <?php
      $a = 12;
      $b = 25;
      $sum = $a + $b;
  ?>
    <p style=“color=‘red’”>Tổng: <?php echo $ sum; ?></p>

</body>
</html>

XUẤT DỮ LIỆU PRINT_R

print_r() là câu lệnh để xuất dữ liệu mảng phục vụ cho quá trình rà soát, test dữ liệu trong quá trình phát triển ứng dụng.

<?php 
$cat_news = array('Xã hội', 'Thế giới', ‘Pháp luật', 'Thể thao');
print_r($cat_news); 
?>

HIỂN THỊ MẢNG TRỰC QUAN

Để hiển thị dữ liệu kiểu mảng một cách trực quan chúng ta sử dụng cấu trúc sau đây

<?php
echo "<pre>";
print_r($data_array);
echo "</pre>";
?>

 

Url Link

http://hocweb123.com/xuat-du-lieu-bang-echo-va-print_r-trong-ung-dung-php.html

Xuất dữ liệu bằng echo và print_r trong ứng dụng php