Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Vòng lặp for, while trong php

Một điểm mạnh của lập trình chính là xử lý vòng lặp, trong đó vòng lặp for và while là hai loại vòng lặp được xử lý phổ biến

VÒNG LẶP FOR

 • Là cấu trúc vòng lặp được sử dụng xử lý bài toán biết trước số lần lặp.
 • Cú pháp
<?php
for (Giá trị bắt đầu biến đếm; Biểu thức điều kiện;cập nhật biến đếm) {   
Đoạn code cần thực hiện 
}
?>

Trong đó:

 • Giá trị bắt đầu biến đếm: Giá trị khởi động của vòng lặp
 • Biểu thức điều kiện: Là điều kiện để thực hiện vòng lặp
 • Cập nhật biến đếm: Thay đổi biến đếm sau mỗi vòng lặp(Để quyết định giới hạn kết thúc việc lặp)

 

Các Bước Thực Hiện Vòng Lặp

Bước 1: Khởi tạo giá trị biến đếm

Bước 2: Kiểm tra điểu kiện
- Nếu thỏa mãn=> Bước 3

- Không thỏa mãn => Bước 6

Bước 3: Thực hiện mã lệnh xử lý

Bước 4: Tăng giá trị biến đếm

Bước 5: Quay lại Bước 2

Bước 6: Thoát chương trình

Ví dụ 1: In tất cả các số từ 1->1000;

<?php
for($i = 1; $i<=100; $i++){
    echo "{$i}<br/>";
}
?>

Ví dụ 2: Tính tổng các số từ 5->200

<?php
$tong = 0;
for($i = 5; $i<=2000; $i++){
    $tong += 1;
}
echo $tong;
?>

Bài tập

1.Tính tổng các số chẵn từ 1->1500

2.Tính tích các số chia hết cho 3 từ 3->300

3.Tính tổng nghịch đảo các số lẻ từ 1->n

T = 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 + … + 1/n

VÒNG LẶP WHILE

 • Là cấu trúc vòng lặp được sử dụng xử lý bài toán  khi không xác định được số bước lặp.
 • Cú pháp
<?php
while(Biểu thức điều kiện){
//Khối lệnh thực thi
 }
?>

Trong đó

 • Biểu thức điều kiện: Điều kiện dừng của vòng lặp
 • Khối lệnh thực thi: Là đoạn chương trình xử lý khi Biểu thức điều kiện đúng

Ví du: Tính tổng các số từ 1->5

<?php
$i = 1;
$tong = 0;
while($i<5){
    $tong +=$i;
    $i++;
}
echo $tong;
?>

Bài tập

1.Viết chương trình tính tổng chuỗi số sau

T = 1/2 + 2/3 + 3/4 + … n/n+1

2. Viết chương trình tính tổng chuổi sau

T = 1/2 + 1/4 + 1/6 + …. 1/k

Với điều kiện: e = 1/k > 0.0001;

Tổng kết

Ở bài này tôi trình bày các bạn những kiến thức cần thiết để sử dụng vòng lặp for, sau đây là một số điểm cần lưu ý

 • Vòng lặp là gì?
 • Vòng lặp for và while khác nhau những gì?
 • Điểm dừng của vòng lặp
 • Một số thủ thuật khi xử lý các bài toán với vòng lặp

 

Url Link

http://hocweb123.com/vong-lap-for-while-trong-php.html

Vòng lặp for, while trong php