Truyền tham số qua URL trong Php

Bên cạnh cách thông tin đấy lên server qua form chúng ta cũng sử dụng url làm phương tiện rất hữu hiệu để truyền các tham số cần thiết không cần qua form. 

Việc sử dụng tham số trên URL thường giúp chúng ta sử dụng để đẩy các thông tin cần đều hướng và xử lý trong hệ thống của chúng ta. 

Ví dụ chúng ta cần thực hiện hành động edit một bài viết ta có thể đẩy lên url theo đường link như sau

yourdomain.com?mod=post&view=edit&id=10

Giải thích: Trong url trên ta đẩy lên 3 tham số

- mod: Module xử lý

- view: View xử lý

- id: ID bài viết cần xử lý

CÁCH XÂY DỰNG URL CÓ CHỨA THAM SỐ

yourdomain.com?mod=course&view=main
  • Chuổi các tham số bắt đầu sau dấu ?   phía sau file xử lý
  • Các cặp thông tin ở dạng key=value và kết nối với nhau bởi ký tự 
  • Tổng thông tin các tham số truyền lên có độ dài được hỗ trợ 2000 ký tự &

CÁCH LẤY DỮ LIỆU THAM SỐ URL

  • Để lấy giá trị của các tham số trên URL ta sử dụng biến $_GET
  • Khi URL có tham số thì thông tin của các cặp tham số được gửi vào mảng hệ thống $_GET
<?php 
$mod = $_GET['mod'];
$view = $_GET['view'];
?>

 

Ghi nhớ

  • Truyền dữ liệu qua tham số url giúp ta xây dựng hệ thống điều hướng và xử lý chức năng trong website
  • Biến $_GET là phương tiện giúp chúng ta lấy các tham số từ Url

Url Link

http://hocweb123.com/truyen-tham-so-qua-url-trong-php.html

Truyền tham số qua URL trong Php