Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Triển khai ứng dụng web trên server

Triển khai ứng dụng trên server ảo

Thư mục chứa code: D://xampp/htdocs/ (Cài xampp ở ở D)

1.Khởi động server ảo

2.Tạo thư mục với tên dự án

3.Kết nối và thao tác trên netbean

Triển khai ứng dụng trên server thực

1.Tạo thư mục dự án

2.Thêm dự án vào netbean kết nối trực tiếp đến server thông qua FTP

Thao tác cần biết trên netbean

1.Tạo project,  xóa project

2.Thao tác thư mục: Tạo, xóa, đổi tên

3.Thao tác với file: Tạo, sửa, xóa, đổi tên

Url Link

http://hocweb123.com/trien-khai-ung-dung-web-tren-server.html

Tìm kiếm liên quan

Triển khai ứng dụng web trên server