Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Tổng quan về validation form trong php

VALIDATION FORM LÀ GÌ?

 • Là phương pháp kiểm tra tính hợp lệ và giúp người người dùng nhập dữ liệu chuẩn theo yêu cầu của hệ thống
 • Có 2 phương pháp Validation

- Phía Client (jquery)

- Phía Server (Php)

Ví dụ

 • Tên không được để trống
 • Email đúng định dạng
 • Username bao gồm các chữ cái và dấu gạch dưới, có độ dài 6-32 ký tự
 • Password bao gồm các ký tự chữ cái, chử số, ký tự đặt biệt, độ dài 6-32 ký tự
 • Radio giới tính yêu cầu chọn ít nhất
 • Select chọn ngày, tháng, năm sinh yêu cầu chọn ít nhất một giá trị

HÀM HỖ TRỢ

 • htmlspecialchars() : Chuyển đổi ký tự đặc biệt qua html
 • trim() loại bỏ các ký tự dư thừa
 • strlen() kiểm tra độ lớn chuổi
 • empty() kiểm tra dữ liệu rỗng
 • isset() kiểm tra tồn tại biến
 • Is_numeric () kiểm tra chuổi số,…
 • Kiểm tra dữ liệu bằng biểu thức chính quy

LỢI ÍCH CỦA VALIDATION

 • Định hướng hỗ trợ người dùng hoàn thiện điền thông tin gửi server
 • Giúp chuẩn hóa dữ liệu hệ thống
 • Giảm nguy cơ xâm nhập các mã độc nhằm mục đích phá hoại hệ thống

 

Url Link

http://hocweb123.com/tong-quan-ve-validation-form-trong-php.html

Tổng quan về validation form trong php