Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Phương thức truyền dữ liệu POST, GET trong PHP

Việc gửi thông tin cần xử lý từ người dùng (phía client) lên server không thể thiếu trong website động với Php. Với Php hai phương thức chính để làm công việc đó chính là POST và GET.

PHƯƠNG THỨC POST

Dưới đây form dùng gửi lên server 2 thông tin fullname, email lên server qua phương thức POST

<html>
    <head>
        <title>Truyền dữ liệu bằng phương thức POST</title>
    </head>
    <body>
        <form action="xuly.php" method="POST">
            Name: <input type="text" name=fullname"><br>
            E-mail: <input type="email" name="email"><br>
            <input type="submit"  >
        </form>
    </body>
</html

 

Trong đó:

 • Form: method = "POST "
 • Action: File xử lý dữ liệu (xuly.php). Nếu không khai báo nó xử lý tại file hiện hành.
 • Input type text: name="fullname"
 • Input type email: name="email" 

Cách lấy dữ liệu thông qua phương thức POST

 • Sử dụng mảng hệ thống $_POST để lấy dữ liệu truyền lên theo phương thức POST
 • Cách lấy từng phần tử trong $_POST hoàn toàn áp dụng cách làm với mảng (vì $_POST chính là một mảng)
<?php
echo "<pre>";
print_r($_POST);
echo "</pre>";
print_r($_POST['fullname']);
print_r($_POST['email']);
?>

PHƯƠNG THỨC GET

 • Ngoài phương thức POST thì GET là phương thức hay được sử dụng để truyền dữ liệu lên server
 • Việc thao tác hoàn toàn giống với phương thức POST
 • Method được áp dụng chính là GET (method="GET")
<html>
    <head>
        <title>Truyền dữ liệu bằng phương thức GET</title>
    </head>
    <body>
        <form action="xuly.php" method="GET">
            Name: <input type="text" name=fullname"><br>
            E-mail: <input type="text" name="email"><br>
            <input type="submit">
        </form>
    </body>
</html

Cách lấy dữ liệu thông qua phương thức GET

 • Sử dụng mảng hệ thống $_GET để lấy dữ liệu
 • Các thao tác hoàn toàn tương tự với $_POST
 • Khi gửi dữ liệu với phương thức GET các thông tin được gửi lên đường link thông qua cấu trúc key=value và kết nối với nhau bằng ký ‘&'
<?php
echo "<pre>";
print_r($_GET);
echo "</pre>";
print_r($_GET['fullname']);
print_r($_GET['email']);
?>

Lấy thông tin từ URL qua $_GET

Một điểm rất quan trọng biến hệ thống get chuyên để lấy dữ liệu từ URL

Hocweb123.com?mod=course&view=main
 • Chuổi các tham số bắt đầu sau dấu ? Và các cặp thông tin ở dạng key=value và kết nối với nhau bởi ký tự &
 • Đây là một ứng dụng rất hay của $_GET giúp chúng ta xây dựng và lấy dữ liệu từ Url

KHI NÀO SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC GET

 • Khi sử dụng phương thức GET dữ liệu truyền lên verver được public mọi người đều nhìn thấy, những biến truyền lên server được hiển thị ngay trên url.
 • Đối với phương thức GET số lượng thông tin gửi được được giới hạn(2000 ký tự).
 • Tuy nhiên những thông tin được truyền trên Url có tác dụng cho bookmark, tốt cho Seo web.

KHI NÀO SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC POST

 • Những thông tin truyền qua phương thức POST thì không mọi người khác không thể nhìn thấy và nó không giới hạn số lượng thông tin truyền lên server.
 • Ngoài ra POST hỗ trợ ở phương thức upload file lên server

BÀI TẬP 

1.Sử dụng phương thức POST để lấy thông tin từ form đăng nhập gồm có các trường: username(text), password(password)

2.Tạo  link có url có các tham số: mod, controller, view sau đó sử dụng phương thức GET lấy các tham số xuống và in ra màn hình

<a href="?mod=cource&controller=cat&view=main">Danh mục</a>

 

Url Link

http://hocweb123.com/phuong-thuc-truyen-du-lieu-post-get-trong-php.html

Phương thức truyền dữ liệu POST, GET trong PHP