Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Nhận dữ liệu form từ textbox, password, hidden field trong Php

Text box: Là hộp văn bản để nhập các đoạn ký tự ngắn. Các ứng dụng thường thấy dùng để lấy thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email…

Password box: Là hộp văn bản để người dùng nhập vào ký tự mật khẩu, thông tin người dùng nhập vào được ẩn không được hiển thị công khai

Hidden field: Đây là kiểu nhập liệu không hiển thị trên web giúp chúng ta truyền dữ liệu ngầm. Chúng ta thường dùng để truyền các thông tin được điền sẵn trong form hoặc nhận giá trị trong quá trình người dùng tương tác đến from

Ví dụ: Nhận dữ liệu gửi lên từ form đăng nhập thành viên

<h1> Nhận dữ liệu từ Text box, password, hidden field </h1>
<form action="process_data_get_input_text.php" method="POST">
    <label for="username">Tên đăng nhập</label><br>
    <input type="text" name="username" id="username"><br>
    <label for=“password">Mật khẩu</label><br>
    <input type="password" name="password" id="password"><br><br>
    <input type="hidden" name="redirect_to" id="redirect_to" value="get_input_text.php">
    <input type="submit" name="submit_login" value="Đăng Nhập">
</form>

Trong đó

  • Username: Input type text
  • Password: Input type password
  • Redirect_to: Input type hidden

Nhận dữ liệu qua phương thức POST

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $redirect_to = $_POST['redirect_to'];
    echo "{$username} <br/>{$password}</br>{$redirect_to}";
}

Nhận dữ liệu qua phương thức GET

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "GET") {
    $username = $_GET['username'];
    $password = $_GET['password'];
    $redirect_to = $_GET['redirect_to'];
    echo "{$username} <br/>{$password}</br>{$redirect_to}";
}

Url file xử lý khi sử dụng phương thức GET

process_data.php?username=admin&password=admin%21%40%23&redirect_to=home.php&submit_login=Đăng+Nhập

GHI NHỚ

  • Text box cho phép người dùng nhập dữ liệu vào ô, khối lượng dữ liệu nhỏ thích hợp lấy thông tin email, số điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập…
  • Password box cho phép chúng ta lấy thông tin password từ người dùng, dữ liệu được hiển thị ở dạng ký tự đặc biệt nhằm che dấu đi những thông tin nhạy cảm có tính bảo mật cao
  • Hidden field dùng để lưu lại các thông tin ở form không cần người dùng nhập vào. Những thông tin này được đẩy dữ liệu ngầm người dùng không nhìn thấy.

Url Link

http://hocweb123.com/nhan-du-lieu-form-tu-textbox-password-hidden-field-trong-php.html

Nhận dữ liệu form từ textbox, password, hidden field trong Php