Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Nhận dữ liệu form từ text area trong Php

Textarea là công cụ cho phép người dùng nhập nhiều dòng văn bản. Thường được sử dụng để lấy thông tin phản hồi, chi tiết bài viết, chi tiết sản phẩm…

CẤU TRÚC HTML XÂY DỰNG TEXTAREA

 <textarea name="detail" cols="50" rows="8"></textarea>

Trong đó:

  • rows: Số dòng
  • cols : Số ký tự trên dòng

Chú ý: Để hiển thị giá trị mặt định ta khai báo giữa cặp thẻ đóng và mở của text area.

<textarea name="detail" >Giá trị mặt định</textarea>

NHẬN GIÁ TRỊ TỪ  TEXT AREA

  • Dữ liệu của text area luôn đươc đẩy lên lên server ngay cả khi giá trị rỗng
  • Sử dụng hàm empty() để kiểm tra và xử lý khi dữ liệu rỗng
<?php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
     $detail = $_POST['detail'];
     if(empty($detail)){
        // Xử lý khi người dùng chưa nhập dữ liệu
     }
 }
?>

GHI NHỚ

  • Text area cho phép nhập nhiều dòng văn bản
  • Để thiết lập văn bản mặc định dữ liệu được đặt ở giữa text area
  • Giá trị được đẩy lên server ngay cả khi dữ liệu text area rỗng

Url Link

http://hocweb123.com/nhan-du-lieu-form-tu-text-area-trong-php.html

Nhận dữ liệu form từ text area trong Php