Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Nhận dữ liệu form từ radio button

Radio button là một công cụ giúp người dùng chọn một tùy chọn từ một nhóm các tùy chọn cùng loại.

Ví dụ 1: Tùy chọn giới tính

 • Nam
 • Nữ

Ví dụ 2: Tùy chọn hình thức thanh toán

 • Thanh toán tại nhà
 • Thanh toán Online

CẤU TRÚC HTML XÂY DỰNG RADIO BUTTON

<input type="radio" name="gender" value="male" id="male">
<input type="radio" name="gender" value="female" id="female">

Chú ý: Cách tùy chọn trong cùng một loại được khai báo cùng tên (name)

XÉT GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH CHO RADIO BUTTON

 • Khi để người dùng chọn một trong nhiều tùy chọn thì hệ thống có thể xét giá trị mặc định tùy chọn được lựa chọn ngay từ đầu. Đây có thể là các tùy chọn mà số lượng người dùng áp dụng nó nhiều nhất nhằm tránh mất thời gian của người dùng.
 • Để xét giá trị mặc định ta sử dụng  thuộc tính checked trong phần html của radio button

Ví dụ: Xét mặc định giới tính là Nam

 <input type="radio" name="gender" value="male" checked="checked" id="male">

NHẬN GIÁ TRỊ TỪ RADIO BUTTON

 • Nhóm radio button có giá trị mặc định
<?php
$gender = $_POST['gender'];
?>
 • Nhóm radio button không có giá trị mặc định
<?php
if(isset($_POST['gender'])){
        $gender = $_POST['gender'];
    }  else {
        $gender = false;
    }
?>

GHI NHỚ

 • Radio button dùng để lấy thông tin lựa chọn của người dùng từ một nhóm các lựa chọn cho trước
 • Các lựa chọn cùng loại được đặt cùng tên
 • Giá trị của radio button được xác định bằng value của radio được lựa chọn
 • Nếu không có bất kỳ lựa chọn nào dữ liệu của radio button không được đẩy lên server

 

Url Link

http://hocweb123.com/nhan-du-lieu-form-tu-radio-button.html

Nhận dữ liệu form từ radio button