Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Nhận dữ liệu form từ Drop-down list trong Php(select)

Drop-down list (Thanh chọn xổ xuống) cho phép người dùng chọn một trong danh sách các tùy chọn.

Thường được sử dụng để lấy thông tin từ đối tượng có số lượng tùy chọn lớn như ngày, tháng, năm, sinh, danh mục…

Ví dụ 1: Hình thức thanh toán

 • Thanh toán tại nhà
 • Thanh toán qua Thẻ tín dụng

CẤU TRÚC HTML XÂY DỰNG DROP-DOWN LIST

<select name="pay">
    <option value="">--Chọn--</option>
    <option value="cod" selected="selected">Thanh toán tại nhà</option>
    <option value="banking">Thanh toán qua Thẻ tín dụng</option>
</select>

XÉT GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH CHO DROP-DOWN LIST

 • Xét mặc định cho lựa chọn được sử dụng thường xuyên
 • Sử dụng  thuộc tính selected trong phần html của drop-down list để thiết lập giá trị mặc định

Ví dụ: Xét mặc định thanh toán tại nhà

<select name="pay">
    <option value="">--Chọn--</option>
    <option value="cod" selected="selected">Thanh toán tại nhà</option>
    <option value="banking">Thanh toán qua Thẻ tín dụng</option>
</select>

 

NHẬN GIÁ TRỊ TỪ DROP-DOWN LIST

 • Giá trị được nhận được của select là giá trị của option được lựa chọn
 • Nếu không thiết lập chọn thì giá trị nhận được là giá trị của option đầu tiên, giá trị của option này dùng làm tiêu chuẩn kiểm tra việc hoàn thành lựa chọn của người dùng
<?php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){ 
    $gender = $_POST['pay'];
}
?>

CODE ĐẦY ĐỦ

<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") {
  // Thiết lập mảng lưu lỗi => Mặc định rỗng
  $error = array();
  if (empty($_POST['pay'])) {
    $error['pay'] = "Bạn cần chọn hình thức thanh toán";
  } else {
    $pay = $_POST['pay'];
  }
  // Kiểm tra có lỗi hay không
  if (empty($error)) {
    echo $pay;
    // Xử lý dữ liệu khi không gặp lỗi nhập liệu
  }
}
?>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Nhận dữ liệu từ Drop-Down List | Hocweb123</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Nhận dữ liệu từ Drop-Down List</h1>
    <form action="" method="POST">
      <label for="">Hình thức thanh toán</label><br/>
      <select name="pay">
        <option value="">--Chọn--</option>
        <option <?php if (isset($pay) && $pay == 'cod') echo "selected=\"selected\""; ?> value="cod" >Thanh toán tại nhà</option>
        <option <?php if (isset($pay) && $pay == 'banking') echo "selected=\"selected\""; ?> value="banking">Thanh toán qua Thẻ tín dụng</option>
      </select><br/><br/>
      <span style="color: red;"><?php if (isset($error['pay'])) echo $error['pay']; ?></span> <br/>
      <input type="submit" name="sm_order" value="Gửi thông tin">
    </form>
  </body>
</html

GHI NHỚ

 • Dropdown list cho phép người dùng chọn một trong một danh sách các tùy chọn
 • Nếu người dùng không chọn hoặc giá trị mặc định không được thiết lập thì dữ liệu được mặc định là giá trị của lựa chọn đầu tiên trong danh sách

 

Url Link

http://hocweb123.com/nhan-du-lieu-form-tu-drop-down-list-trong-php-select-.html

Nhận dữ liệu form từ Drop-down list trong Php(select)