Khái niệm và cách sử dụng hàm trong Php

Hàm là một khái niệm dùng để dịnh nghĩa một chức năng nào đấy trong PHP mà do người lập trình tạo nên
-    Chúng ta có thể tự tạo hàm cho riêng mình
-    Hàm có thể sử dụng lặp lại nhiều lần trong chương trình
-    Hàm được thực thi khi chúng ta thực hiện lệnh gọi hàm

-   Tham số hàm có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong php: string, float, interger, array, object

Cú pháp

Để khai báo hàm các bạn làm như sau

function myFunction($thamSo){
 // Xử lý chức năng trong Hàm
 }

Trong đó:

function  là từ khóa định nghĩa hàm

myFunction  là tên hàm của bạn

$thamSo  là tham số đầu vào của hàm. Có thể có một hoặc nhiều hoặc không có tham số nào

- Phần nội dung của Hàm được nằm trong cặp dấu {…}

 

Tham số hàm


-    Khi thực hiện một chức năng nào đấy nhiều khi chúng ta cần những giá trị đầu vào đó chính là tham số hàm.
-    Hàm có thể có nhiều hoặc không có tham số nào
-    Khai báo tham số Hàm

 

function myFunction(){
 // Xử lý chức năng trong Hàm
}
function myFunction2($thamSo){
 // Xử lý chức năng trong Hàm
}
function myFunction3($thamSo1, $thamSo2){
 // Xử lý chức năng trong Hàm
}

Nếu hàm có nhiều hơn 2 tham số các bạn vui lòng mỗi tham số cách nhau mỗi dấu ,

Giá trị trả về của hàm


- Hàm sinh ra để thực hiện một chức năng nào đấy, sau khi thực hiện xong cần trả về kết quả theo ý đồ của người tạo hàm
+   Hàm không có giá trị trả về: Kết quả thực thi được hiển thị ngay trong hàm(Thông qua câu lệnh hiển thị)
+   Hàm có giá trị trả về: Sau khi thực hiện xong hàm thì hàm sẽ được trả về một giá trị nào đấy thông qua câu lệnh return được đặt ở trong hàm

 

function myFunction(){
 // Xử lý chức năng trong Hàm
    echo $giaTri;
}
function myFunction1($thamso){
 // Xử lý chức năng trong Hàm
    return $giaTri;
}

Cách họi hàm

Để gọi hàm bạn vui lòng viết tên hàm kèm tham số (nếu có) và kết thúc bằng dấu ;

 

<?php
  myFunction();
  myFunction1($thamso);
  myFunction2($thamso1, $thamso2);
?>

Đối với hàm có giá trị trẻ về bạn cần sử dụng biến gán lại giá trị trả về sau khi gọi hàm để sử dụng về sau

 

<?php
  $myValue = myFunction1($thamso);
?>

Khi đấy $myValue sẽ chứa giá trị mà hàm myFunction($thamso); trả về

Kết luận

Ở bài này chúng ta đã nắm được hàm trong PHP là gì, cách viết, cách gọi, cũng nhưng tham số hàm, giá trị trả về. Đây chính là những quy tắc mình cần phải nắm trước khi xây dựng các chức năng tùy ý theo mục đích của mình.

Url Link

http://hocweb123.com/khai-niem-va-cach-su-dung-ham-trong-php.html

Khái niệm và cách sử dụng hàm trong Php