Include và require trong Php

Là ứng dụng gọi các file chức năng vào cùng thực hiện một công việc nào đó của hệ thống.

Ví dụ 1: Nhà thầu xây dựng gọi các đơn vị đến cùng hoàn thành dự án

 • Đơn vị xây dựng phần thô
 • Đơn vị xây dựng nội thất
 • ....

Ví dụ 2: Gọi giao diện

 • Gọi header website
 • Gọi footer website

CÁC CÂU LỆNH DÙNG GỌI FILE

 • Include
 • Include_once
 • Require
 • Require_once

GỌI FILE VỚI INCLUDE, REQUIRE

 • Câu lệnh include (hoặc require) dùng để lấy tất cả nội dung bao gồm text, code, và các thẻ của một file(nếu tồn tại ) vào file người dùng sử dụng hàm include.
 • Gọi file nó rất hữu ích trong việc chúng ta cần gói nội dung Php từ nhiều file khác nhau trong hệ thống của chúng ta

Sự khác nhau khi xảy ra lỗi gọi file

 • Require() sẽ sinh ra lỗi và dừng chạy chương trình
 • Include() sẽ sinh ra cảnh báo và vẫn chạy chương trình

Ví dụ: Gọi file header.php, footer.php vào file index.php

<?php
//Header website
require 'inc/header.php';
//=====================

//THÂN WEBSITE

//=====================
//Footer website
require 'inc/footer.php'
?>

GỌI FILE VỚI INCLUDE_ONCE, REQUIRE_ONCE

 • Tương tự chức năng và sự khác nhau giữa include, require
 • Include_once, require_once chỉ gọi file khi file chưa từng được gọi trước đó
<?php
  require'fileA.php';
  require_once'fileA.php';
?>

Hoặc

<?php
  include'fileA.php';
  include_once'fileA.php';
?>

Đều chỉ gọi nội dung fileA.php một lần duy nhất

KIỂM TRA ĐƯỜNG DẪN TRƯỚC KHI GỌI FILE

 • Giúp hạn chế việc xuất hiện lỗi gián đoạn chương trình
 • Sử dụng hàm file_exists() để kiểm tra sự tồn tại của file
<?php
  $path = "fileA.php";
  if(file_exists($path)){
     require $path;
  }else{
     die("{$path} không tồn tại");
  }
?>

GHI NHỚ

 • Include, require gọi file cùng xử lý chương trình
 • Include_once, require_once chỉ gọi khi file chưa được gọi trước đó
 • Hàm file_exists() dùng kiểm tra sự tồn tại trước khi gọi file

Url Link

http://hocweb123.com/include-va-require-trong-php.html

Include và require trong Php