Hướng dẫn làm việc với session trong Php

Phiên là một chu trình người dùng gửi yêu cầu lên server và được server hồi đáp. Sau khi server hồi đáp trả lại trang nó sẽ đóng kết nối. Vậy nên những phiên làm việc sau đó web server không thể kết nối các phiên làm việc với nhau để phục vụ công việc nào đó.

SESSION LÀ GÌ?

  • Session dùng theo dõi và kết nối giữa các phiên làm việc của người dùng
  • Thông tin của session được lưu trữ trong mảng hệ thống $_SESSION
  • Session dùng để tạo các ứng dụng giỏ hàng, đăng nhập

THAO TÁC VỚI SESSION

1.Tạo Session

<?php
sesstion_start();
$_SESSION['status_login'] = true;
?>

2. Cách lấy giá trị SESSION

<?php
ob_start();
if($_SESSION['status_login']!=true){
// Chuyển hướng người dùng đến trang login nếu tài khoản chưa đăng nhập
header("LOCATION:login.php");
}
?>

3. Cách hủy Session

<?php
session_start();
// Xóa đi một biến Session
unset($_SESSION['status_login'])
//Xóa toàn bộ Session
session_destroy();
?>

GHI NHỚ

  • Session dùng kết nối các phiên làm việc của người dùng
  • Session được sử dụng xây dựng ứng dụng giỏ hàng, đăng nhập, đăng ký
  • Sử dụng session qua các thao tác thêm, sửa, xóa session

BÀI TẬP

1.Xây dựng ứng dụng lưu phiên đăng nhập người dùng

2.Xây dựng ứng dụng lưu thông tin giỏ hàng

Url Link

http://hocweb123.com/huong-dan-lam-viec-voi-session-trong-php.html

Hướng dẫn làm việc với session trong Php