Hướng dẫn làm việc với Cookie trong Php

Cookie cung cấp cho ứng dụng web một phương thức lưu trữ thông tin trên trình duyệt của người dùng và truy xuất khi người dùng gửi yêu cầu xem trang.

COOKIE LÀ GÌ

 • Cookie được lưu trữ theo cặp thông tin key/value
 • Cookie được lưu ở trình duyệt người dùng và có thể truy xuất từ server khi người dùng truy cập trang
 • Thời gian sống của server được quy định tối đa ba năm
 • Cookie có tầm ảnh hưởng đến các vùng trên sever cho chúng ta quy định

THIẾT LẬP COOKIE

Sử dụng hàm setcookie() để thiết lập cookie

setcookie($name, $value, $expire, $path, $domain)

Trong đó:

 • $name: Tên cookie
 • $value: Giá trị cookie (mặc định chuổi rỗng)
 • $expire: Thời gian sống cookie, nếu được thiết lập 0 thì sau khi tắt trình duyệt cookie tự mất. Thời gian sosongs tối đa 3 năm
 • $path: Đường dẫn trên server mà cookie có hiệu lực. Nếu được thiết lập là / thì cookie có hiệu lực với tất cả các file trên server.
 • $domain: Tên miền cookie có hiệu lực

Ví dụ: Thiết lập trạng thái lưu login

<?php
$name = 'is_login';
$value = true;
$expire = time()+3600;
$path = '/';
setcookie($name, $value,$expire ,$path);
?>

Ngắn gọn hơn

<?php
setcookie('is_login', true, time()+ 3600, '/');
?>

LẤY GIÁ TRỊ COOKIE

 • Biến toàn cục $_COOKIE là nơi lưu thông tin của COOKIE
 • Dựa theo tên của cookie để truy xuất và lấy giá trị
<?php
$is_login = $_COOKIE['is_login'];
echo $is_login;
?>

XÓA COOKIE

 • Để xóa cookie ta cập nhật thời gian sống bằng một thời gian trong quá khứ
 • Khi Cookie được xóa thông tin của cookie được loại bỏ ra khỏi trình duyệt và biến hệ thống $_COOKIE
<?php
setcookie('is_login', true, time() - 3600, '/');
?>

GHI NHỚ

 • Cookie lưu thông tin lên trình duyệt người dùng và có thể lấy giá trị ở server
 • Cookie có thời gian sống nhất định
 • Sử dụng $_COOKIE để truy xuất cập nhật giá trị cookie
 • Để xóa cookie chúng ta thiết lập thời gian sống về khoảng thời gian trong quá khứ

 

BÀI TẬP

Xây dựng chức năng ghi nhớ mật khẩu trong ứng dụng đăng nhập (remember_me)

 

Url Link

http://hocweb123.com/huong-dan-lam-viec-voi-cookie-trong-php.html

Hướng dẫn làm việc với Cookie trong Php