Hàm isset() trong Php

Hàm isset là một hàm chuyên dùng để kiểm tra xác định của biến phục vụ trong xử lý dữ liệu

Mô tả Hàm Isset()

bool isset ($var_1 [, var_2, $var_3... ] )

Hàm isset() được xác định nếu biến được xác định và không NULL

Chú ý: Nếu biến đã được hủy giá trị bởi hàm unset() thì bến đó không được thiết lập. Với biến này được kiểm tra qua hàm isset() sẻ trả về giá trị FALSE

Tham số

 • $var_1: Là biến thứ nhất cần kiểm tra (bắt buộc phải có)
 • $var_2,...$var_n các biến còn lại cần kiểm tra( có thể có hoặc không)

Giá trị trả về của hàm isset()

Trả về True nếu biến tồn tại và có giá trị khác NULL, ngược lại trả về False
Nếu hàm có nhiều tham số thì giá trị của hàm trả về TRUE nếu tất cả các biến tham số được thiết lập

Ví dụ

<?php
// Khi chưa khai báo biến $a hàm isset($a) trả về FALSE
var_dump(isset($a)); //FALSE 

$a = 10;

// Hàm isset() trả về TRUE
if(isset($a)){
 echo $a;
}
var_dump(isset($a)); //TRUE
unset($a);
// Hàm isset() trả về FALSE và không thực hiện công việc in biến
if(isset($a)){
 echo $a;
}
var_dump(isset($a));   // FALSE

$list_color = array('red', 'green', 'black');
// Hàm isset() trả về TRUE và in ra: Color: red
if(isset($list_color['red'])){
 echo "Color: $list_color['red']";
}
var_dump($list_color['red']);   // TRUE

// Hàm isset() trả về FALSE và không in ra được giá trị trong câu lệnh if
if(isset($list_color['blue'])){
 echo "Color: $list_color['red']";
}
var_dump($list_color['blue']);   // FALSE
?>

Hàm var_dump() dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

Hàm isset được sử dụng trong trường hợp nào

 • Thường được sử dụng trong From kiểm tra sự xác định của biến

 • Kiểm tra sự xác định của phần tử trong mảng phụ vụ cho xử lý và xuất giá trị trong mảng

 

Url Link

http://hocweb123.com/ham-isset-trong-php.html

Hàm isset() trong Php