Hàm is_string() trong Php

Is_string() là hàm kiểm tra một biến có phải thuộc kiểu dữ liệu chuỗi hay không(string). hàm được sử dụng nhiều trong việc lấy dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu trước khi xử lý dữ liệu liên quan đến chuỗi.

Giới thiệu hàm is_string()

bool is_string($var)

Tham số

 • $var là một biến

Giá trị trả về

 • TRUE nếu $var là chuỗi
 • Ngược lại trả về FALSE

Ví dụ

<?php
$values = array(false, true, null, 'abc', '23', 23, '23.5', 23.5, '', ' ', '0', 0);
foreach ($values as $value) {
  echo "is_string(";
  var_export($value);
  echo ") = ";
  echo var_dump(is_string($value));
}
?>

Giá trị xuất ra màn hình

is_string(false) = bool(false)
is_string(true) = bool(false)
is_string(NULL) = bool(false)
is_string('abc') = bool(true)
is_string('23') = bool(true)
is_string(23) = bool(false)
is_string('23.5') = bool(true)
is_string(23.5) = bool(false)
is_string('') = bool(true)
is_string(' ') = bool(true)
is_string('0') = bool(true)
is_string(0) = bool(false)

 

Url Link

http://hocweb123.com/ham-is_string-trong-php.html

Hàm is_string() trong Php