Hàm is_numberic() trong Php

Is_numberic() là hàm kiểm tra dữ liệu có phải là số hoặc chuổi số hay không. Hàm thường được áp dụng để kiểm tra dữ liệu kiểu số trong việc xử lý form liên quan đến số.

Giới thiệu hàm is_numberic()

bool is_numberic($var)

Tham số

 • $var là một biến

Giá trị trả về

 • TRUE nếu $var là số hoặc chuổi số
 • Ngược lại trả về FALSE

Ví dụ

<?php
$tests = array(
  "42",
  1337,
  0x539,
  02471,
  0b10100111001,
  1337e0,
  "not numeric",
  array(),
  9.1
);

foreach ($tests as $element) {
  if (is_numeric($element)) {
    echo "'{$element}' is numeric", PHP_EOL;
  } else {
    echo "'{$element}' is NOT numeric", PHP_EOL;
  }
}
?>

Giá trị xuất ra màn hình

'42' is numeric
1337 is numeric
0x539 is numeric
02471 is numeric
0b10100111001 is numeric
1337e0 is numeric
'not numeric' is NOT numeric
'Array' is NOT numeric
'9.1' is numeric

Chú ý: Hàm được sử dụng nhiều nhất khi kiểm tra dữ liệu ở form đẩy lên server xem có phải kiểu số hay không vì dữ liệu ở form đẩy lên thuộc là chuổi số nên ta không thể kiểm tra bằng hàm is_int

Url Link

http://hocweb123.com/ham-is_numberic-trong-php.html

Hàm is_numberic() trong Php