Hàm is_int() trong Php

Is_int() là hàm kiểm tra một biến có phải thuộc kiểu dữ liệu số nguyên hay không (int). hàm được sử dụng nhiều trong việc lấy dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu trước khi xử lý dữ liệu liên quan đến số nguyên.

Giới thiệu hàm is_int()

bool is_int($var)

Tham số

 • $var là một biến

Giá trị trả về

 • TRUE nếu $var là số nguyên
 • Ngược lại trả về FALSE

Chú ý: Trong các trường hợp kiểm tra dữ liệu kiểu số viết dạng chuổi được lấy từ Form nên sử dụng hàm is_numberic()

Ví dụ

<?php
$values = array(23, "23", 23.5, "23.5", null, true, false);
foreach ($values as $value) {
  echo "is_int(";
  var_export($value);
  echo ") = ";
  var_dump(is_int($value));
}
?>

Giá trị xuất ra màn hình

is_int(23) = bool(true)
is_int('23') = bool(false)
is_int(23.5) = bool(false)
is_int('23.5') = bool(false)
is_int(NULL) = bool(false)
is_int(true) = bool(false)
is_int(false) = bool(false)

 

Url Link

http://hocweb123.com/ham-is_int-trong-php.html

Hàm is_int() trong Php