Hàm is_float() trong Php

 is_float() là hàm kiểm tra một biến có phải thuộc kiểu dữ liệu số thực hay không (float). hàm được sử dụng nhiều trong việc lấy dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu trước khi xử lý dữ liệu liên quan đến số thực.

Giới thiệu hàm is_float()

bool float($var)

Tham số

  • $var là một biến

Giá trị trả về

  • TRUE nếu $var là số thực
  • Ngược lại trả về FALSE

Chú ý: Trong các trường hợp kiểm tra dữ liệu kiểu số viết dạng chuổi được lấy từ Form nên sử dụng hàm is_numberic()

Ví dụ

<?php
if (is_float(27.25)) {
    echo "is float\n";
} else {
    echo "is not float\n";
}
var_dump(is_float('abc'));
var_dump(is_float(23));
var_dump(is_float(23.5));
var_dump(is_float(1e7));  //Scientific Notation
var_dump(is_float(true));
?>

Giá trị xuất ra màn hình

is float
bool(false)
bool(false)
bool(true)
bool(true)
bool(false)

Url Link

http://hocweb123.com/ham-is_float-trong-php.html

Hàm is_float() trong Php