Hàm is_array() trong Php

is_array() là hàm kiểm tra một biến có phải thuộc kiểu dữ liệu mảng hay không. Hàm được sử dụng nhiều trong việc kiểm tra và xử lý các bài toán liên quan đến mảng.

Giới thiệu hàm is_array()

bool is_array($var)

Tham số

  • $var là một biến

Giá trị trả về

  • TRUE nếu $var là mảng
  • Ngược lại trả về FALSE

Ví dụ

<?php
$yes = array('đây', 'là', 'mảng');

echo is_array($yes) ? 'Mảng' : 'Không phải mảng';
echo "\n";

$no = 'đây là chuổi';

echo is_array($no) ? 'Mảng' : 'Không phải mảng';
?>

Giá trị xuất ra màn hình

Mảng
Không phải mảng

Chú ý

is_array($yes) ? 'Mảng' : 'Không phải mảng'

 Đây là cấu trúc điều khiển rút gọn trong php

 

 

Url Link

http://hocweb123.com/ham-is_array-trong-php.html

Hàm is_array() trong Php