Hàm in_array() trong php

in_array() là hàm kiểm tra một giá trị xác định có phỉ là giá trị của mảng cho trước hay không. Hàm thường được sử dụng trong việc kiểm tra giá trị mảng để thực hiện một tác vụ xử lý nào đó.

Giới thiệu hàm in_array()

bool in_array($value, $array)

Tham số

  • $value là giá trị cần kiểm tra

  • $array là một mảng

Giá trị trả về

  • TRUE nếu $value là một giá trị của mảng $array
  • Ngược lại trả về FALSE

Ví dụ

$search_array = array('first' => 1, 'second' => 4);
if (array_key_exists(4, $search_array)) {
    echo "Giá trị 4 tồn tại trong mảng";
}
?>

Giá trị xuất ra màn hình

Giá trị 4 tồn tại trong mảng

 

Url Link

http://hocweb123.com/ham-in_array-trong-php.html

Hàm in_array() trong php