Hàm gộp mảng merge_array trong php

Hàm array_merge là hàm chuyên gộp các mảng khác nhau trong php

Cú pháp

array_merge(array1,array2,array3...)

Trong đó:

 • array1: Là một mảng và bắt buộc phải có
 • array2, array3.. là các mảng tham số có thể có hoặc không

Kết Quả Xử Lý Hàm array_merge

Mảng được trả về là hợp nhất của 2 mảng hoặc nhiều hơn, khóa kiểu chử trùng nhau được ghi đè và xác nhận giá trị tại mảng cuối cùng. Các khóa kiểu nguyên được nối vào đuôi và đánh số thứ tự bắt đầu từ 0.

Ví dụ 1: Gộp hai mảng trái cây

<?php
$color_1 = array('red', 'green');
$color_2 = array('blue', 'yellow');

$color = array_merge($color_1, $color_2);
echo "<pre>";
print_r($color);
echo "</pre>";
?>

Kết quả 

Mảng có key là số nguyên sau khi gộp nó được đánh lại thứ tự từ 0

Array
(
  [0] => red
  [1] => green
  [2] => blue
  [3] => yellow
)

Ví dụ 2: Gộm hai mảng lưu 2 nhóm sinh viên có key kiểu chuổi không trùng nhau

<?php
$student_1 = array(
  '08T1016' => "Phan Văn Cương",
);
$student_2 = array(
  '08T1013' => "Nguyễn Văn Hoàng",
  '08T1015' => "Bùi Việt Đức",
);
$student = array_merge($student_1, $student_2);
?>

Kết quả 

Hai mảng có key là ký tự và không trùng nhau, mảng sau khi gộp bằng hợp các phần tử của các mảng thành phần

Array
(
  [08T1016] => Phan Văn Cương
  [08T1013] => Nguyễn Văn Hoàng
  [08T1015] => Bùi Việt Đức
)


Ví dụ 3: Gộp 2 mảng sinh viên có key là chuổi trùng nhau

<?php
$student_1 = array(
  '08T1016' => "Phan Văn Cương",
  '08T1013' => "Nguyễn Văn Hoàng",
);
$student_2 = array(
  '08T1013' => "Hoàng Mạnh Tiến",
  '08T1015' => "Bùi Việt Đức",
);
$student = array_merge($student_1, $student_2);
?>

Kết quả

Nếu một phần tử của các mảng cùng key thì giá trị của nó được ghi đè bởi mảng có tham số cuối cùng trong hàm

Array
(
  [08T1016] => Phan Văn Cương
  [08T1013] => Hoàng Mạnh Tiến
  [08T1015] => Bùi Việt Đức
)

Kết luận:

 • Hàm array_merge được sử dụng trong trường hợp chúng ta cần nhóm các mảng tách rời thành một mảng duy nhất
 • Chúng ta cần đề ý key của mảng mới sau khi gộp mảng

Url Link

http://hocweb123.com/ham-gop-mang-merge_array-trong-php.html

Hàm gộp mảng merge_array trong php