Hàm empty() trong Php

Hàm empty() là một hàm chuyên kiểm tra dữ liệu rỗng trong php

Mô tả Hàm empty()

bool empty ( $var )

Hàm isset() được xác định biến được kiểm tra chưa xác định hoặc mang giá trị FALSE

Tham số

Tham số của hàm empty($var ) chỉ hỗ trợ khi $var biến.

Giá trị trả về của hàm empty()

Trả về FALSE nếu biến tồn tại và không rỗng, không mang giá trị 0, Ngược lại trả về TRUE

Những giá trị sau đấy được xem là rỗng:

 • "" (Chuỗi)
 • 0 (0 là số nguyên)
 • 0.0 (0 là số thực)
 • "0" (0 là chuổi)
 • NULL
 • FALSE
 • array() (là mảng rỗng)
 • $var; (biến chưa khai báo, không có giá trị)

Lưu ý: Hàm empty($var) tương đương !isset($var) || $var == false.

Có tường hợp isset($var) trả về TRUE nhưng empty($var) trả về FALSE. Vì thế trong quá trình thiết lập các biểu thức điều kiện cần xác định rõ để tạo biểu thức thích hợp

Ví dụ

<?php
// Biến lưu lỗi khởi tạo mang giá trị là một chuổi trắng

$error= "";
// Hàm empty trả về TRUE 
if(!empty($error)){
  echo 'Biến error chưa có giá trị';
}
// Xuất ra giá trị khi sử dụng kết hợp với toán tử phủ định để kiểm tra biến lỗi có giá trị và xuất ra màn hình. 

if(!empty($error)){
  echo $error;
}

?>

Hàm empty() được sử dụng trong trường hợp nào

 • Sử dụng để kiểm tra giá trị biến xem có rỗng hay không

 • Phục vụ cho qua trình Chuẩn hóa dữ liệu khi thao tác đến nhận giá trị từ Form

 

Url Link

http://hocweb123.com/ham-empty-trong-php.html

Hàm empty() trong Php