Hàm array_key_exists() trong Php

array_key_exists() là hàm kiểm tra một key xác định có nằm vào trong một mảng cho trước hay không. Hàm thường được sử dụng trong việc kiểm tra key trong mảng và xử lý dữ liệu liên quan đến phần tử có key cho trước. 

Giới thiệu hàm array_key_exists()

bool array_key_exists($key, $value)

Tham số

  • $key là key cho trước

  • $array là một mảng

Giá trị trả về

  • TRUE nếu $key là một key của mảng $array
  • Ngược lại trả về FALSE

Ví dụ

$search_array = array('first' => 1, 'second' => 4);
if (array_key_exists('first', $search_array)) {
    echo "Key 'first' tồn tại trong mảng";
}
?>

Giá trị xuất ra màn hình

Key first tồn tại trong mảng


Hàm isset và hàm array_key_exists() .

Nếu phần tử của mảng là NULL thì hàm isset() trả về false

<?php
$search_array = array('first' => null, 'second' => 4);

// returns false
isset($search_array['first']);

// returns true
array_key_exists('first', $search_array);
?>

 

Url Link

http://hocweb123.com/ham-array_key_exists-trong-php.html

Hàm array_key_exists() trong Php