Làm thế nào để có công việc lập trình web chỉ sau 90 ngày học tại nhà? BẤM VÀO ĐÂY XEM MIỄN PHÍ

Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Định hướng xây dựng hàm xử lý validation form php

MỤC ĐÍCH

 • Định hướng xây dựng các hàm phục vụ cho Validation
 • Tăng tính rõ ràng, dễ quản lý cho hệ thống
 • Có thể  tái sử dụng cho các hệ thống khác nhau

XÂY DỰNG HÀM

 • is_username() : Kiểm tra định dạng username
 • is_password(): Kiểm tra dữ liệu password
 • is_email() : Kiểm tra định dạng email
 • set_value() : Thiết lập giá trị cho phần từ form
 • form_error() : Hiển thị lỗi form

1. Hàm is_username()

//@Hàm : is_username 
//@Tham số: $username cần kiểm tra
//@Trả về: True nếu đúng định dạng username

function is_username($username) {
  $parttern = "/^[A-Za-z0-9_\.]{6,32}$/";
  if (preg_match($parttern, $username))
    return true;
}

 

2. Hàm is_password()

//@Hàm : is_password 
//@Tham số: Chuổi password cần kiểm tra
//@Trả về: True nếu đúng định dạng password
function is_password($password) {
  $parttern = "/^([A-Z]){1}([\w_\.!@#$%^&*()]+){5,31}$/";
  if (preg_match($parttern, $password))
    return true;
}

3. Hàm is_email()

function is_email($password) {
  $parttern = "/^[A-Za-z0-9_.]{6,32}@([a-zA-Z0-9]{2,12})(.[a-zA-Z]{2,12})+$/";
  if (preg_match($parttern, $password))
    return true;
}

4. Hàm set_value()

function set_value($label_field) {
  global $$label_field;
  if (isset($$label_field))
    echo $$$label_field;
}

5. Hàm form_error()

function form_error($label_field) {
  global $error;
  if (isset($error[$label_field])) {
    echo "<span style=\"color: red;\">{$error[$label_field]}</span><br/>";
  }
}

CODE ĐẦY ĐỦ

<?php
require 'function/validation.php';
/*
 * BIỂU THỨC CHÍNH QUY
 * 1.Username : /^[A-Za-z0-9_\.]{6,32}$/
 * 2.Password : /^([A-Z]){1}([\w_\.!@#$%^&*()]+){5,31}$/ 
 * 3.Email: /^[A-Za-z0-9_.]{6,32}@([a-zA-Z0-9]{2,12})(.[a-zA-Z]{2,12})+$/
 */

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") {
  //Phất cờ
  $error = array(); // Chưa có lỗi
  // Kiểm tra lỗi username
  if (empty($_POST['username'])) {
    $error['username'] = "Bạn cần nhập username";
  } else {
    // Kiểm tra định dạng username
    if (!is_username($_POST['username'])) {
      $error['username'] = "Username không đúng định dạng";
    } else {
      $username = $_POST['username'];
    }
  }
  //Kiểm tra lỗi password
  if (empty($_POST['password'])) {
    $error['password'] = "Bạn cần nhập vào password";
  } else {
    // Kiểm tra định dạng password
    if (!is_password($_POST['password'])) {
      $error['password'] = "Password không đúng định dạng";
    } else {
      $password = $_POST['password'];
    }
  }
  // Kết luận
  if (empty($error)) {
    echo "{$username} <br/> {$password}";
    //Xử lý theo tình huống dữ liệu đã nhập đầy đủ
  }
}
?>

<html>
  <head>
    <title>Vaidation bằng biểu thức chính quy</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>FORM ĐĂNG NHẬP</h1>
    <form action="" method="POST" >
      <label for="username">Tên đăng nhập</label> <br/>
      <input type="text" name="username" id="username" value="<?php set_value('username'); ?>" > <br/>
      <?php form_error('username'); ?>
      <label for="password">Mật khẩu</label><br/>
      <input type="password" name="password" id="password" ><br/>
      <?php form_error('password'); ?>
      <br/>
      <input type="submit" name="submit_login" value="Đăng nhập">
    </form>
  </body>
</html>

 

Url Link

http://hocweb123.com/dinh-huong-xay-dung-ham-xu-ly-validation-form-php.html

Định hướng xây dựng hàm xử lý validation form php