Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Định hướng xây dựng hàm xử lý validation form php

MỤC ĐÍCH

 • Định hướng xây dựng các hàm phục vụ cho Validation
 • Tăng tính rõ ràng, dễ quản lý cho hệ thống
 • Có thể  tái sử dụng cho các hệ thống khác nhau

XÂY DỰNG HÀM

 • is_username() : Kiểm tra định dạng username
 • is_password(): Kiểm tra dữ liệu password
 • is_email() : Kiểm tra định dạng email
 • set_value() : Thiết lập giá trị cho phần từ form
 • form_error() : Hiển thị lỗi form

1. Hàm is_username()

//@Hàm : is_username 
//@Tham số: $username cần kiểm tra
//@Trả về: True nếu đúng định dạng username

function is_username($username) {
  $parttern = "/^[A-Za-z0-9_\.]{6,32}$/";
  if (preg_match($parttern, $username))
    return true;
}

 

2. Hàm is_password()

//@Hàm : is_password 
//@Tham số: Chuổi password cần kiểm tra
//@Trả về: True nếu đúng định dạng password
function is_password($password) {
  $parttern = "/^([A-Z]){1}([\w_\.!@#$%^&*()]+){5,31}$/";
  if (preg_match($parttern, $password))
    return true;
}

3. Hàm is_email()

function is_email($password) {
  $parttern = "/^[A-Za-z0-9_.]{6,32}@([a-zA-Z0-9]{2,12})(.[a-zA-Z]{2,12})+$/";
  if (preg_match($parttern, $password))
    return true;
}

4. Hàm set_value()

function set_value($label_field) {
  global $$label_field;
  if (isset($$label_field))
    echo $$$label_field;
}

5. Hàm form_error()

function form_error($label_field) {
  global $error;
  if (isset($error[$label_field])) {
    echo "<span style=\"color: red;\">{$error[$label_field]}</span><br/>";
  }
}

CODE ĐẦY ĐỦ

<?php
require 'function/validation.php';
/*
 * BIỂU THỨC CHÍNH QUY
 * 1.Username : /^[A-Za-z0-9_\.]{6,32}$/
 * 2.Password : /^([A-Z]){1}([\w_\.!@#$%^&*()]+){5,31}$/ 
 * 3.Email: /^[A-Za-z0-9_.]{6,32}@([a-zA-Z0-9]{2,12})(.[a-zA-Z]{2,12})+$/
 */

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") {
  //Phất cờ
  $error = array(); // Chưa có lỗi
  // Kiểm tra lỗi username
  if (empty($_POST['username'])) {
    $error['username'] = "Bạn cần nhập username";
  } else {
    // Kiểm tra định dạng username
    if (!is_username($_POST['username'])) {
      $error['username'] = "Username không đúng định dạng";
    } else {
      $username = $_POST['username'];
    }
  }
  //Kiểm tra lỗi password
  if (empty($_POST['password'])) {
    $error['password'] = "Bạn cần nhập vào password";
  } else {
    // Kiểm tra định dạng password
    if (!is_password($_POST['password'])) {
      $error['password'] = "Password không đúng định dạng";
    } else {
      $password = $_POST['password'];
    }
  }
  // Kết luận
  if (empty($error)) {
    echo "{$username} <br/> {$password}";
    //Xử lý theo tình huống dữ liệu đã nhập đầy đủ
  }
}
?>

<html>
  <head>
    <title>Vaidation bằng biểu thức chính quy</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>FORM ĐĂNG NHẬP</h1>
    <form action="" method="POST" >
      <label for="username">Tên đăng nhập</label> <br/>
      <input type="text" name="username" id="username" value="<?php set_value('username'); ?>" > <br/>
      <?php form_error('username'); ?>
      <label for="password">Mật khẩu</label><br/>
      <input type="password" name="password" id="password" ><br/>
      <?php form_error('password'); ?>
      <br/>
      <input type="submit" name="submit_login" value="Đăng nhập">
    </form>
  </body>
</html>

 

Url Link

http://hocweb123.com/dinh-huong-xay-dung-ham-xu-ly-validation-form-php.html

Định hướng xây dựng hàm xử lý validation form php