Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Cấu trúc điều khiển if else trong PHP

Biểu thức điều khiển dùng để rẽ nhánh việc thực hiện các chức năng theo các biểu thức điều kiện khác nhau

Các Cấu Trúc Điều Khiển

  • Câu lệnh if
  • Câu lệnh if else
  • Câu lênh if…elseif…else
  • Câu lệnh điều kiện lồng nhau

Cấu Trúc If

Câu lệnh if xác định thực thi đoạn chương trình khi giá trị trả về của phép toán là true

<?php
if (biểu thức điều kiện) {
    //Đoạn chương trình khi thỏa mãn điều kiện
}
?>

Xây Dựng Biểu Thức Điều Kiện

  • Biểu thức điều kiện đơn: Sử dụng phép toán so sánh để thiết lập giá trị so sánh hai biểu thức trả về true hoặc false
$number<0
$username ==''
  • Biểu thức điều kiện phức: Sử dụng các phép toán so sánh kết hợp với phép toán logic(&&, ||, !)
($username == 'PhanCuong') && ($password == 'admin')
!is_numeric($number)
!empty($error)

 

Chú ý

  • Thứ tự ưu tiên khi xử lý các phép toán trong biểu thức điều kiện là !, &&, ||
  • Tránh nhầm lẫn toán tử gán (=) và toán tử (==). Toán tử (==) chuyên dùng so sánh

Câu Lệnh If

Câu lệnh if dùng để xác định thực thi đoạn chương trình nếu giá trị trả về của phép toán là true

<?php
if (biểu thức điều kiện) {
    //Đoạn chương trình thực thi khi BTDK trả về true
}
?>

Câu Lệnh If Else

Câu lệnh if… else để xác định việc thưc hiện chương trình khi giá trị trả về true hoặc false

<?php
if (biểu thức điều kiện) {
    //Đoạn chương trình thực thi khi BTDK trả về true
}else{
     // Đoạn chương trình thực thi khi BTDK trả về false
}
?>

Câu lệnh If ElseIf...Else

  • Cấu trúc trên để thực hiện các đoạn chương trình theo từng phân khúc khác nhau.

<?php
if (Điều kiện 1) {
    //Thực thi khi Điều kiện 1 đúng
} elseif(Điều kiện 2) {
   //Thực thi khi Điều kiện 1 sai, Điều kiện 2 đúng
}
...
elseif(Điều kiện n){

   //Thực thi khi Điều kiện 1,2...n-1 sai, Điều kiện n đúng

}else{

    // Thực hiện khi Điều kiện 1,2, 3, ...n sai

}

?>

 

Bài tập: Chuyển đổi thang điểm 10 sang thang điểm tín chỉ A, B, C, D, F

Cấu trúc câu lệnh if lồng nhau

Là cấu trúc điều kiện phục thuộc vào các điều kiện khác

<?php

if (Điều kiện 1) {
    //Thực thi khi Điều kiện 1 đúng
    if(Điều kiện 2){
        //Thực thi khi điều kiện 1, 2 đúng

    }
}
?>

Bài tập: Viết chương trình giải phương trình bậc hai

Url Link

http://hocweb123.com/cau-truc-dieu-khien-if-else-trong-php-.html

Cấu trúc điều khiển if else trong PHP