Cách Thêm, sửa, xóa phần tử trong mảng

Các thao tác thêm sửa, xóa các phần tử trong mảng giúp chúng ta có thể sử dụng mảng một cách linh động, phục vụ lưu trữ, xữ lý dễ dàng hơn.

THÊM PHẦN TỬ VÀO MẢNG

  • Thêm phần tử vào cuối mảng
<?php
$list_odd = array(1,3,5,7);
// Thêm phần tử giá trị 9 vào mảng có chỉ số key là số nguyên cao nhất.
$list_odd[] = 9;
?>

Khi thực hiện cấu trúc dấu ngoặc vuông rỗng [] để thêm phần từ thì phần tử được  thêm vào mảng có chỉ số lớn nhất cộng thêm một giá trị.

  • Thêm phần tử bởi một key(chỉ mục) xác định trước
<?php
$student = array(
    '08T1016' => "Phan Văn Cương",
    '08T1013' => "Nguyễn Văn Hoàng",
    '08T1015' => "Bùi Việt Đức",
);
// Thêm phần tử có key xác định vào mảng $student
$student['08T1019']= "Trần Thị Hằng";
?>

CẬP NHẬT GIÁ TRỊ PHẦN TỬ CỦA MẢNG

  • Để cập nhật giá trị của mảng chúng ta cần xác định key của phần tử cần cập nhật và thực hiện thao tác gán lại giá trị.
<?php
$list_color = array('Green', 'Red', 'Blue');
// Cập nhật giá trị Green bằng Back
$list_color[0] = Black;
?>

XÓA MỘT PHẦN TỬ TRONG MẢNG

  • Để xóa phần tử của mảng ta sử dụng hàm unset()
<?php
$student = array(
    '08T1016' => "Phan Văn Cương",
    '08T1013' => "Nguyễn Văn Hoàng",
    '08T1015' => "Bùi Việt Đức",
);
// Xóa Bùi Việt Đức ra khỏi mảng $student
unset($student['08T1015']);
print_r($student);
?>

 

  • Xóa tất cả các phần tử của mảng
<?php
unset($student);
?>

BÀI TẬP

1.Thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa phần tử trong mảng tin tức

2.Thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa phần tử trong mảng sản phẩm

 

Url Link

http://hocweb123.com/cach-them-sua-xoa-phan-tu-trong-mang.html

Cách Thêm, sửa, xóa phần tử trong mảng