Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Cách khai báo và sử dụng hằng số trong PHP

Hằng số là giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình, đại diện cho một giá trị nào đấy. Ví dụ như hằng lưu đường dẫn, hằng lưu trạng thái debug...

Cách khai báo

Để khai báo một hàng số chúng ta sử dụng cú pháp sau

define('tên hằng', 'giá trị hằng')

Ví dụ: Tạo hằng MINSIZE để lưu lại giá trị kích thước file upload bé nhất

define('MINSIZE', 50);
// Xuất dữ liệu của hằng MINSIZE
echo MINSIZE;

 

Cách đặt tên hằng

Cách đặt tên hằng tương tự như đặt tên của biến chỉ khác là không có $ ở đằng trước

Khi đặt tên lưu ý tránh các Hằng của hệ thống

 

Tên hằng Giá trị
__LINE__ Số dòng hiện tại khi gọi giá trị hằng __LINE__
__FILE__ Đường dẫn đến file được gọi hằng
__DIR__ Đường dẫn đến folder chứa file hiện hành
__CLASS__ Lớp được gọi trong lập trình OOP
__METHOD__ Phương thức được gọi trong lập trình OOP
__NAMESPACE__ Tên NAMESPACE trong lập trình OOP


Điểm khác biệt hằng và biến

  • Khai báo hằng không cần có dấu $ đằng trước, trong khi biến thì cần ký hiệu đó
  • Hằng không tạo được nhận giá trị từ phép gán, nó chỉ được thiết lập khi chúng ta sử dụng hàm define()
  • Hằng có thể truy cập mọi nơi mà không phụ thuộc vào tầm vực như Biến.
  • Hằng khi đã được thiết lập thì chúng ta không thể Định nghĩa lại hoặc hủy bỏ chúng

 

Url Link

http://hocweb123.com/cach-khai-bao-va-su-dung-hang-so-trong-php.html

Cách khai báo và sử dụng hằng số trong PHP