Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Các phép toán cần phải biết trong PHP

Khi chúng ta đã tìm hiểu qua biến, kiểu dữ liệu rồi thì để làm việc giữa các kiểu dữ liệu chúng ta tìm hiểu tiếp phần các phép toán trong PHP

Lớp các phép toán trong PHP

- Phép toán số học

- Phép toán gán

- Phép toán so sánh

- Phép toán logic

- Phép toán trên chuỗi

Sau đây chúng ta đi tìm hiểu chi tiết từng phép toán

 

Phép toán số học

Phép toán

Ví dụ

Ý nghĩa

+

$a+$b

Tính tổng

-

$a-$b

Hiệu

*

$a*$b

Tích

/

$a/$b

Thương

%

$a%$b

Lấy dư

pow()

pow(cơ số, số mũ)

Phép toán gán

Phép gán

Ý nghĩa

$x = $y

$x = $y

$x += $y

$x = $x + $y

$x -= $y

$x = $x - $y

$x *= $y

$x = $x * $y

$x /= $y

$x = $x / $y

$x %= $y

$x = $x % $y

 

Phép toán so sánh

Phép toán

Tên

Ví dụ

Kế quả

==

Bằng

$x == $y

Trả về true nếu $x = $y

===

Trùng

$x === $y

Trả về true nếu $x = $y và $x và $y có cùng kiểu dữ liệu

!=

Khác

$x != $y

Trả về true nếu $x không bằng $y

<> 

Khác

$x <> $y

Trả về true nếu $x không bằng $y

Lớn hơn

$x > $y

Trả về true nếu $x lớn hơn $y

>=

Lớn hơn hoặc bằng

$x >= $y

Trả về true nếu $x lớn hơn hoặc bằng $y

Bé hơn

$x < $y

Trả về true nếu $x bé  $y

<=

Bé hơn hoặc bằng

$x <= $y

Trả về true nếu $x bé hơn hoặc bằng $y

!==

Không trùng

$x !== $y

Trả về true nếu $x không trùng $y

 

Phép toán tăng giảm

 

Phép toán

Tên

Mô tả

++$x

Tăng-trước

Tăng vào biến $x trước khi thực hiện phép toán

$x++

Tăng sau

Tăng sau khi thực hiện

---$x

Giảm trước

Giảm trước khi thực hiện

$x--

Giảm sau

Giảm sau khi thực hiện

 

Phép toán logic

 

Phép toán

Tên

Ví dụ

Kết quả

And

And

$x and $y

True nếu cả $x và $y true

Or

Or

$x or $y

True nếu hoặc $x hoặc $y true

Xor

Xor

$x xor $y

True nếu hoặc $x hoặc $y nhưng không cả hai

&&

And

$x && $y

True nếu $x và $y true

||

OR

$x || $y

True nếu hoặc $x hoặc $y true

!

Ngịch đảo

!$x

True nếu $x không true

 

Phép toán trên chuổi

Phép toán

Tên

Ví dụ

Ý nghĩa

.

Nối

$tr1.$str2

Nối hai chuổi

.=

Nối thêm chuổi

$tr1.=$str2

Chuổi $str1 được cập nhật bằng giá trị của nó và thêm vào phía sau bởi chuổi $str2

 

 

 

Url Link

http://hocweb123.com/cac-phep-toan-can-phai-biet-trong-php.html

Các phép toán cần phải biết trong PHP