Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Các kiểu dữ liệu thường dùng trong php

6 Kiểu Dữ Liệu Thường Dùng Trong Php

 • Interger
 • Double
 • String
 • Boolean
 • Array
 • Object

Kiểu Số Nguyên (Interger)

 • Đây là kiểu dữ liệu dùng lưu số nguyên, bao gồm số nguyên âm và dương
 • Tập số nguyên chạy trong khoảng : -2,147,483,648 và +2,147,483,647
 • Hàm kiểm tra kiểu số nguyên is_int()
<?php
$j = 10; // Số nguyên dương
$k = -20; // Số nguyên âm
?>

Kiểu Số Thực (Double)

 • Đầy là kiểu dữ liệu dùng lưu số thực, bao gồm số thực âm và dương
 • Số thực có giá trị nằm trong khoảng : 1.7E308 tới -1.7E308 Với 16 chữ số thập phân có nghĩa
<?php
$m = 1.268;// Số thục dương
$n = -1.268;// Số thực âm
?>


Kiểu Chuổi(String)

 • Dùng để lưu các đoạn văn bản và có thể chưa bất kỳ ký tự nào
 • Chuỗi được khai báo nằm trong cặp dấu nháy đơn('') hoặc nháy kép ("")
<?php
$myname = 'PHAN VĂN CƯƠNG';
$my_website = 'Hocweb123.com';
$emptyString = '' // Chuổi rỗng
?>

 

Kiểu Dữ Liệu Boolean

 • Là kiểu dữ liệu chỉ có 2 giá trị true hoặc false
 • Thường được dùng để nhận giá trị trả về của biểu thức điều kiện
<?php
$h = true;
$y = false;
?>


Kiểu Mảng

 • Là bộ các giá trị thuộc một hoặc nhiều kiểu dữ liệu
 • Thường dùng để lưu trữ dữ liệu phục vụ cho hiển thị
<?php
$list_news = array(
    1 => array(
        'title' => 'Học Frontend',
    ),
    2 => array(
        'title' => 'Học Php&Mysql',
    ),
);
?>

Kiểu Đối Tượng Trong Php(Object)

 • Là kiểu dữ liệu phát triển cho từng đối tượng cụ thể
 • Đối tượng bao gồm thuộc tính và các phương thức xử lý trong đối tượng
<?php

class Product {
    function list_product(){
        //Code php&mysql select news in database
        echo "Hiển thị danh sách các sản phẩm";
    }
}

$product = new Product();
$product ->list_product();
?>

 

Tổng kết

 • Ở bài này tôi đã giới thiệu các kiểu dữ liệu thường dùng trong Php. Đấy là những thông tin rất quan trọng trong việc lập trình ứng dụng trên php. 
 • Bạn cần lưu ý phần ép kiểu để nâng cao sự đồng nhất dữ liệu và bảo mật trong hệ thống

Url Link

http://hocweb123.com/cac-kieu-du-lieu-thuong-dung-trong-php.html

Các kiểu dữ liệu thường dùng trong php