Làm thế nào để có công việc lập trình web chỉ sau 90 ngày học tại nhà? BẤM VÀO ĐÂY XEM MIỄN PHÍ

Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Các kiểu dữ liệu thường dùng trong php

6 Kiểu Dữ Liệu Thường Dùng Trong Php

 • Interger
 • Double
 • String
 • Boolean
 • Array
 • Object

Kiểu Số Nguyên (Interger)

 • Đây là kiểu dữ liệu dùng lưu số nguyên, bao gồm số nguyên âm và dương
 • Tập số nguyên chạy trong khoảng : -2,147,483,648 và +2,147,483,647
 • Hàm kiểm tra kiểu số nguyên is_int()
<?php
$j = 10; // Số nguyên dương
$k = -20; // Số nguyên âm
?>

Kiểu Số Thực (Double)

 • Đầy là kiểu dữ liệu dùng lưu số thực, bao gồm số thực âm và dương
 • Số thực có giá trị nằm trong khoảng : 1.7E308 tới -1.7E308 Với 16 chữ số thập phân có nghĩa
<?php
$m = 1.268;// Số thục dương
$n = -1.268;// Số thực âm
?>


Kiểu Chuổi(String)

 • Dùng để lưu các đoạn văn bản và có thể chưa bất kỳ ký tự nào
 • Chuỗi được khai báo nằm trong cặp dấu nháy đơn('') hoặc nháy kép ("")
<?php
$myname = 'PHAN VĂN CƯƠNG';
$my_website = 'Hocweb123.com';
$emptyString = '' // Chuổi rỗng
?>

 

Kiểu Dữ Liệu Boolean

 • Là kiểu dữ liệu chỉ có 2 giá trị true hoặc false
 • Thường được dùng để nhận giá trị trả về của biểu thức điều kiện
<?php
$h = true;
$y = false;
?>


Kiểu Mảng

 • Là bộ các giá trị thuộc một hoặc nhiều kiểu dữ liệu
 • Thường dùng để lưu trữ dữ liệu phục vụ cho hiển thị
<?php
$list_news = array(
    1 => array(
        'title' => 'Học Frontend',
    ),
    2 => array(
        'title' => 'Học Php&Mysql',
    ),
);
?>

Kiểu Đối Tượng Trong Php(Object)

 • Là kiểu dữ liệu phát triển cho từng đối tượng cụ thể
 • Đối tượng bao gồm thuộc tính và các phương thức xử lý trong đối tượng
<?php

class Product {
    function list_product(){
        //Code php&mysql select news in database
        echo "Hiển thị danh sách các sản phẩm";
    }
}

$product = new Product();
$product ->list_product();
?>

 

Tổng kết

 • Ở bài này tôi đã giới thiệu các kiểu dữ liệu thường dùng trong Php. Đấy là những thông tin rất quan trọng trong việc lập trình ứng dụng trên php. 
 • Bạn cần lưu ý phần ép kiểu để nâng cao sự đồng nhất dữ liệu và bảo mật trong hệ thống

Url Link

http://hocweb123.com/cac-kieu-du-lieu-thuong-dung-trong-php.html

Các kiểu dữ liệu thường dùng trong php