Các biến hệ thống cần biết trong Php

Bên cạnh các biến chúng ta có thể tự định nghĩa thì trong PHP hỗ trợ các biến hệ thống để giúp chúng ta thực hiện các chứng năng chung mà hệ thống PHP cung cấp như : $_POST, $_GET, $_SERVER

Danh Sách Các Biến Hệ Thống Php

 • $GLOBAL
 • $_SERVER
 • $_POST
 • $_GET
 • $_FILE
 • $_COOKIE
 • $_SESSION

Biến $GLOBAL

 Biến $GLOBAL dùng để chứa các biến toàn cục từ bất kỳ nơi nào trong nội dung của php nó có thể là trong hàm hoặc phương thức
- Những biến toàn cục trong php được lưu trong một cái mảng gọi $GLOBAL[‘index’]. Index chính là tên của biến

Ví dụ sau đây tính tổng của hai số $x , $y được gán giá trị từ bên ngoài hàm. 

<?php 
$x= 10;
$y = 5;
function total(){
	$z = $GLOBALS['x']+ $GLOBALS['y'];
	echo $z;
 }
total();
?>

Biến $_SERVER

Đây là biến lưu trữ thông tin về server đang chạy file hiện hành

Để xem thông tin về các thông số SERVER bạn thực hiển thao tác in mảng $_SERVER

<?php 
echo "<pre>";
print_r($_SERVER);
echo "</pre>";
?>
Array
(
  [MIBDIRS] => D:/xampp/php/extras/mibs
  [MYSQL_HOME] => D:\xampp\mysql\bin
  [OPENSSL_CONF] => D:/xampp/apache/bin/openssl.cnf
  [PHP_PEAR_SYSCONF_DIR] => D:\xampp\php
  [PHPRC] => D:\xampp\php
  [TMP] => D:\xampp\tmp
  [HTTP_HOST] => localhost
  [HTTP_CONNECTION] => keep-alive
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp;q=0.8
  [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1
  [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.71 Safari/537.36
  [HTTP_REFERER] => http://localhost/TUTS/global/
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate, sdch
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.8,vi;q=0.6
  [PATH] => C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\SnapAPI\;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\
  [SystemRoot] => C:\Windows
  [COMSPEC] => C:\Windows\system32\cmd.exe
  [PATHEXT] => .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
  [WINDIR] => C:\Windows
  [SERVER_SIGNATURE] => 
Apache/2.2.14 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l mod_autoindex_color PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 Server at localhost Port 80


  [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.2.14 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8l mod_autoindex_color PHP/5.3.1 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1
  [SERVER_NAME] => localhost
  [SERVER_ADDR] => ::1
  [SERVER_PORT] => 80
  [REMOTE_ADDR] => ::1
  [DOCUMENT_ROOT] => D:/xampp/htdocs
  [SERVER_ADMIN] => postmaster@localhost
  [SCRIPT_FILENAME] => D:/xampp/htdocs/TUTS/global/server.php
  [REMOTE_PORT] => 53851
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => 
  [REQUEST_URI] => /TUTS/global/server.php
  [SCRIPT_NAME] => /TUTS/global/server.php
  [PHP_SELF] => /TUTS/global/server.php
  [REQUEST_TIME] => 1445231854
  [argv] => Array
    (
    )

  [argc] => 0
)

Trong đó

 • $_SERVER['SERVER_ADDR'] là địa chỉ IP server
 • $_SERVER['REMOTE_ADDR'] là địa chỉ IP truy cập của người dùng
 • $_SERVER['REQUEST_METHOD'] là phương thức gửi REQUEST(POST hoặc GET)
 • $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] chứa thông tin trình duyệt của người đang duyệt web

Ngoài ra còn rất nhiều thông tin khác đã hiển thị ở mảng, bạn có thể tìm hiểu thêm để nắm được thông tin tổng quan hơn.

Biến $_POST, $_GET, $_FILE

Với các biến hẹ thống trên dùng để chứa các thông tin mà người dùng chuyển đến Server thông qua các phương thức POST, GET hoặc Upload file lên Server.

Về chi tiết những nội dung này chúng ta tìm hiểu nhiều hơn ở phần làm việc với Server

Biến $_SESSION, $_COOKIE

Đây là những biến hệ thống dùng để lưu lại thông tin người dùng.

 • Lưu thông tin đăng nhập
 • Lưu thông tin giỏ hàng

Để đi sâu vào cách sử dụng nó chúng ta tìm hiểu sâu ở phần php nâng cao

Kết luận

Ở bài này chúng ta đa đi qua các biến hệ thống trong PHP, nhờ những biến hệ thống này chúng ta định hình được hệ thống đang hỗ trợ chúng ta những biến gì và mục đích như thế nào. Đấy là nền tảng để chúng ta có thể sử dụng tài nguyên một cách đồng bộ và tiện lợi.

Url Link

http://hocweb123.com/cac-bien-he-thong-can-biet-trong-php.html

Các biến hệ thống cần biết trong Php