Bài 8: Kiểm tra định dạng Username trong PHP bằng biểu thức chính quy

Tên đăng nhập trong website cũng rất quan trọng, để yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản trên website với một định dạng mẫu cho trước tránh trường hợp bị lổ hỗng bị hacker tấn tông. 

Xây dựng biểu thức chính quy cho (Tên đăng nhập)Username

Bước 1: Xây dựng biểu thức chính quy cho Username

Cấu trúc của Username

- Chứa các ký tự A đến Z, a đến z, 0-9 dấu .  và dấu gạch dưới
- Độ dài 6 đến 32 ký tự


Ta có biểu thức sau

/^[A-Za-z0-9_\.]{6,32}$/

 

Bước 2: Kiểm tra chuỗi cho trước với biểu thức chính quy bằng php

Chúng ta sử dụng hàm preg_match() để kiểm tra

<?php 
$partten = "/^[A-Za-z0-9_\.]{6,32}$/";
$subject = "hocweb123_hello";
if(!preg_match($partten ,$subject, $matchs))
   echo  "Username bạn vừa nhập không đúng định dạng ";
?>

 

Kết luận

Thế là ta đã có được cách kiểm tra Username trong PHP với biểu thức chính quy ngon lành rồi :). Các bạn cố gắng đọc và nắm dần từng bước làm việc nhé.

Ở phần tiếp theo chúng ta qua tạo chuổi mô tả cho mật khẩu trong biểu thức chính quy

Url Link

http://hocweb123.com/bai-8-kiem-tra-dinh-dang-username-trong-php-bang-bieu-thuc-chinh-quy.html

Bài 8: Kiểm tra định dạng Username trong PHP bằng biểu thức chính quy