Bài 7: Kiểm tra địa chỉ Email trong PHP bằng biểu thức chính quy

Như đã giới thiệu ở trên, sau đây là cách chúng ta kiểm tra xem chuỗi người dùng đúng đinh dạng email không?
Bước 1
Xây dựng biểu thức chính quy của Email


Email chúng ta có đặc điểm sau:
- Chứa các ký tự từ A đến Z, a đến z
- Các ký tự số
- Ký tự gạch dưới
- Ký tự @
- Các ký tự trước @ có 6-32 ký tự
- Chuổi ký ký tự sau @ chia thành hai phần của domain mỗi phần có 2-12 ký tự


Ta có chuổi biểu thức chính quy theo yêu cầu trên
 

^[A-Za-z0-9_.]{6,32}@([a-zA-Z0-9]{2,12})(.[a-zA-Z]{2,12})+$


Bước 2
Kiểm tra bằng hàm preg_match()

 

<?php
$partten = "/^[A-Za-z0-9_.]{6,32}@([a-zA-Z0-9]{2,12})(.[a-zA-Z]{2,12})+$/";
$subject = "phancuong.qt@gmail.com";
if(!preg_match($partten ,$subject, $matchs))
   echo  "Mail bạn vừa nhập không đúng định dạng ";

?>

 

Kết luận

Với chuổi chúng ta vừa phân tích là định dạng email phổ biến được phân tích và xây dựng lên từ biểu thức chính quy, bạn có thể sử dụng nó vào việc Validation FROM để chuẩn hóa dữ liệu trong dự án của mình.

 

Url Link

http://hocweb123.com/bai-7-kiem-tra-dia-chi-email-trong-php-bang-bieu-thuc-chinh-quy.html

Bài 7: Kiểm tra địa chỉ Email trong PHP bằng biểu thức chính quy