Bài 6: Các ký tự viết tắt trong biểu thức chính quy

Dưới đây là danh sách các quy tắt viết tắt của biểu thức chính quy mà phải nắm để nâng cao tốc độ làm việc. Mỗi quy tắc có phần ký tự và mô tả kèm ví dụ của quy tắt đó

 

Cách viết Mô tả
/d Đại diện cho bất kỳ ký tự [0-9]
/D Đại diện cho các ký tự không nằm trong [0-9]
/s Đại diện bất kỳ ký tự trắng
/S Tập không chứa bất kỳ ký tự trắng
/w Đại diện cho bất kỳ các ký tự [A-Z], [a-z], [0-9]
/W Đại diện bất kỳ các ký tự không thuộc dãy ký tự [A-Z], [a-z], [0-9]

 

Url Link

http://hocweb123.com/bai-6-cac-ky-tu-viet-tat-trong-bieu-thuc-chinh-quy.html

Bài 6: Các ký tự viết tắt trong biểu thức chính quy