Bài 5: Nhóm và lựa chọn một trong những trong biểu thức chính quy

Nhóm hay còn gọi là kết nối các phần của biểu thức mẫu là một phần không thể thiếu trong biểu thức chính quy, có giúp chúng ta quản lý chuổi mô tả một cách rành mạch hơn thông qua việt nhóm từng phần của chuổi mô tả.

Nhóm biểu thức mô tả với (...)

Sử dụng cặp ký tự ngặc nhọn giúp chúng ta có thể nhóm các phần của biểu thức mẫu tùy ý

Ví dụ biểu thức chính quy sau đây mô tả đường linh thân thiện website

http://edu.hocweb123.com/khoa-hoc/nhom-va-lua-chon-hoac-trong-bieu-thuc-chinh-quy-144.html

Phần đầu chính là domain nên ở chúng ta cần mô tả cho chuỗi sau

khoa-hoc/nhom-va-lua-chon-hoac-trong-bieu-thuc-chinh-quy-144.html

Cấu trúc link

- Link bắt đầu từ chuổi 'khoa-hoc'

- Tiếp theo dấu '/'

- Tiếp theo là chuỗi các ký tự mô tả của đường link: Bao gồm các ký tự [A-Za-z0-9]

- Tiếp theo dấu '-'

- Tiếp theo là ID: Bao gồm các ký tự [0-9]

- Tiếp theo là chuổi '.html'

Vậy biểu thức mô tả chính quy như sau

^khoa-hoc/([a-zA-Z0-9_-]+)-([0-9]+).html$

Vậy với việc sử dụng dấu ngoặc ()  ta đã tách biểu thức chính quy thành các nhóm con. Phần nào ra phần đó theo đúng tính chất của đường link website như được demo ở trên.

Sử dụng | trong biễu diễn biểu thức chính quy

Kết hợp với cặp  dấu ngoặc nhọn () việc sử dụng ký tự | cho ta lựa hoặc phần này hoặc phần khác của tập danh sách các phần từ liệu kê

Ví dụ

/gr(a|e)y/

Với biểu thức mô tả trên dùng để mô tả một trong hai chuổi gray hoặc grey

Chuỗi mô tả của chúng ta được cấu thành từ chuỗi 'gr' tiếp theo nối với (1 trong hai ký tự a hoặc e ) và cuối cùng nối với ký tự 'y'

Ngoài việc lựa chọn một trong tập các ký tự dấu | còn co phép chúng ta lựa chọn một trong những nhóm con

((4\.[0-3])|(2\.[0-3]))

Với chuổi biểu thức trên mô tả các chuổi  4.1, 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 2.0, 2.1, 2.2, 2.3

 

Kết luận

Phần kiến thức này rất hay đúng không các bạn. Với hai quy tắc này chúng ta có thể tạo nên các biểu thức mô ta phức tạp mà nhìn nó rất rõ ràng dễ quản lý

Url Link

http://hocweb123.com/bai-5-nhom-va-lua-chon-mot-trong-nhung-trong-bieu-thuc-chinh-quy.html

Bài 5: Nhóm và lựa chọn một trong những trong biểu thức chính quy