Bài 3: Tính lặp của tập ký tự mẫu trong biểu thức chính quy

Ở bài trước chúng ta mới tạo ra tập ký tự mẫu nằm trong [...] và chuổi so sánh chỉ cần có ký tự trùng với một trong các ký tự mẫu của biểu thức chính quy là đươc. Tuy nhiên trong thực tế ta muốn đi so sánh chuổi có số ký tự nhất định nào đó với điều kiện mỗi ký tự thuộc vào tập ký tự mẫu thì thế nào.

Các cách sau đây cho chúng có thể lặp ký tự theo mong muốn

-  Sử dụng ký tự *

- Sử dụng ký tự +

- Sử dụng dấu ngoặc nhọn {}

Để hiểu rõ hơn chúng ta đi qua từng phần một

Sử dụng ký tự *

Cách sử dụng. Thêm ký tự * trước ký tự hoặc tập hợp có 0 hoặc nhiều lần lặp lại

Ví dụ chuỗi mẫu sau là chuổi có hoặc không chứa ký tự a

/a*/

Với mấu trên các chuỗi sau trùng với biểu thức mẫu: cd, abc, aac

 

Sử dụng ký tự +

Với ký tự dấu cộng quy định ký tự hoặc tập ký tự phía trước nó được lặp lại 1 hoặc nhiều lần

Ví dụ biểu thức chính quy sau yêu cầu chúng ta nhập vào chuổi có ít nhất một ký tự a

/a+/

Ví dụ một số chuổi sau phù hợp với biểu thức trên: ab, aab

 

Sử dụng ký tự ?

Đây là cú pháp cho phép ký tự hoặc nhóm ký tự đằng trước nó xuất hiện hoặc không

Ví dụ biểu thức chính quy sau

/a?b/

Miền giá trị của ta là các chuổi b hoặc ab . Dựa theo việc ký tự a có xuất hiện hoặc không.

 

Sử dụng ký tự ngoặc kép {}

Với cú pháp này quy định việc gặp lại của một kỷ tự hoặc một tập ký tự mẫu

1. {n} : Trùng khớp khi ký tự hoặc dãi ký tự đằng trước có chính xác n phần tử.

Ví dụ biểu thức sau có tập các trường hợp trùng khớp là các chử số có 4 chử số trong đó mỗi chữ số thuộc tập từ 1 đến 9

/^[0-9]{4}$/

2.  {n, m} : Trùng khớp khi ký tự hoặc dãy ký tự đằng trước có n đến m ký tự

Ví dụ sau biễu diễn biểu thức chính quy của Username với luật sau

- Các ký tự bao gồm các chử cái hoa, thường, dấu chấm, dấu gạch dưới

- Có 6 đến 32 ký tự

Ta có biểu thức chính quy sau

/^[A-Za-z0-9_\.]{6,32}$/

3. {n,} : Trùng khớp khi ký tự hoặc tập ký tự đằng trước có tổng số ký tự từ n trở lên

Ví dụ biểu thức chính quy sau biểu diễn các số có lớn hơn 5 chử số

/^[0-9]{5,}$/

 

Kết luận

Ở bài này chúng ta đã nắm được tính lặp của biểu thức mẫu, tuy rằng hơi khó hiểu nhưng bạn cố gắng làm lại và hình dung thì sẽ nắm được tất cả thôi. 

Dựa vào từng yêu cầu của bài toán để có được các biểu diễn thích hợp

Url Link

http://hocweb123.com/bai-3-tinh-lap-cua-tap-ky-tu-mau-trong-bieu-thuc-chinh-quy.html

Bài 3: Tính lặp của tập ký tự mẫu trong biểu thức chính quy