Bài 1: Biểu thức chính quy - Regular Expressions là gì? Công dụng của nó?

Biểu thức chính quy (regular expression, viết tắt là regexp, regex hay regxp) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định. Biểu thức chính quy thường được dùng trong các trình biên tập văn bản và các tiện ích tìm kiếm và xử lý văn bản dựa trên các mẫu được quy định.

Trong các ngôn ngữ lập trình cũng dược sử dụng biểu thức chính quy một cách rộng rãi để chuẩn hóa dữ liệu đầu vào hoặc tìm kiếm theo một định dạng mẫu cho trước.

Phần mà chúng ta cần học ở đây là đi sâu vào cách viết các chuổi mẫu biểu thức chính quy để thực hiện các yêu cầu trong thực tế. Một phần ứng dụng của biểu thức chính quy là Validation Form hoặc làm việc với Htaccess trong lập trình website


Ví dụ biểu thức chính quy đơn giản

/abc/

Chuổi ký tự trên là chuổi mẫu, và chúng ta dùng nó để kiểm tra các mẫu khác có chưa các ký tự abc hay không

Chúng ta đi xem xét các chuổi sau

abc def

Chuổi này hợp lệ với chuổi mẫu vì chứa chuỗi abc

abdefgh123

Chuổi này thì không đúng với chuỗi mẫu vì không chứa chuỗi abc

 

Kết luận


Đấy là một số ví dụ về biểu thức đơn giản mà chúng ta cần mường tượng qua biểu thức chính quy là gì.

Ở phần sau chúng ta đi sâu vào nhiều luật viết biểu thức chính quy hơn và cách viết tổng quát hơn.

 

Url Link

http://hocweb123.com/bai-1-bieu-thuc-chinh-quy-regular-expressions-la-gi-cong-dung-cua-no-.html

Bài 1: Biểu thức chính quy - Regular Expressions là gì? Công dụng của nó?